Zarządzenie nr 16/2019

z dnia 11-02-2019 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa studentek/studentów w zadaniach 1-7 w ramach Projektu pt.„Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 177/2018 *

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Zmodyfikował: ns, 20.02.2019

Wprowadził: ns, 18.02.2019