Zarządzenie nr 137/2019

z dnia 22-10-2019 Rektora UŚ w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu "Zawód Nauczyciel - opracowanie i wdrożenie programów kształcenia nauczycieli na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ", na podstawie umowy POWR.03.01.00-00-KN33/18-00 z dnia 11 marca 2019r. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Dostarczył: Wioletta Miśkiewicz

Wprowadził: ns, 22.10.2019