Zarządzenie nr 136/2019

z dnia 22-10-2019 Rektora UŚ w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pt. "UŚ accessible – Ułatwienie nawigacji na Uniwersytecie Śląskim dla cudzoziemców" na podstawie umowy o finansowanie nr PPI/WTP/2018/1/00045/U/001 z dnia 4 grudnia 2018, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

Dostarczył: Wioletta Miśkiewicz

Wprowadził: ns, 22.10.2019