Zarządzenie nr 129/2017

z dnia 18-08-2017 Rektora UŚ w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu „WYKSZTAŁCONA KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT – szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych UŚ”, na podstawie umowy POWR.03.04.00-00-D048/16-00 z dnia 26 kwietnia 2017 r. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.4. Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020..

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: dk, 21.08.2017