Zarządzenie nr 128/2017

z dnia 18-08-2017 Rektora UŚ w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu „Kreatywny eksperymentator”, na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-C016/16-00 z dnia 22 marca 2017 r. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020..

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: dk, 21.08.2017