Zarządzenie nr 120/2017

z dnia 14-07-2017 Rektora UŚ w sprawie realizacji Projektu pt.: "Projekt kariera - rozwój kompetencji studentów kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Treść:

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: ns, 14.07.2017