[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2021

 • w sprawie ustalenia Regulaminu Międzynarodowego Konkursu Studenckich Drużyn Matematycznych (ISTCiM)
 • w sprawie zaprzestania prowadzenia studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku ekonofizyka
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu „Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab)”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.01.01.00-24-043H/19-00 z dnia 29 maja 2020r., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka, Działania 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 • w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022
 • w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • w sprawie realizacji projektu pn.: Towards Modern Slavic Studies, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+
 • w sprawie realizacji projektu pn.: CZECH ONLINE - Czech as a Foreign Language for Specific Purposes, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+
 • w sprawie wymiarowania, zabezpieczeń oraz sporządzania i wydawania dyplomów potwierdzających nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • zmieniające Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu podsumowującego Luzofonię 2021
 • w sprawie ustalenia siedziby Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, terminu jego przeniesienia oraz pozostałych koniecznych przedsięwzięć związanych ze zmianą siedziby jednostki
 • zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji procesu zmiany siedziby Wydziału Humanistycznego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie przeniesienia Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2021/2022
 • w sprawie realizacji projektu pt. „E-Learning Prospects For Humanities (ELEPHANT)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus +