[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2021

 • w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Dziedzictwo kulturowe Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny
 • w sprawie realizacji projektu pt.: „Simultaneous transformation of ambient heat and undersired vibration into electricity via nanotriboelectrification during non-wetting liquid intrusio-extrusion into-from nanopores” (Electro-Intrusion) w ramach Programu Horyzont 2020 FET Proactive, identyfikator umowy o grant: 101017858
 • w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu fotograficznego „Zróżnicowany świat geologii”
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych zasad podziału środków wydzielonych z części badawczej subwencji na prowadzenie badań i utrzymanie potencjału badawczego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia rejestracji kandydatów na studia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • zmieniające zarządzenie w sprawie wystawiania legitymacji służbowych nauczycielom akademickim
 • w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu portalu „Przystanek Nauka”
 • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Teologii Duchowości
 • w sprawie warunków wynagradzania za udział w pracach związanych z przeprowadzeniem rekrutacji kandydatów na studia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie realizacji Projektu pt.: „Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law (TRAIL)”, realizowanego w ramach Programu Komisji Europejskiej „Sprawiedliwość”
 • zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji Projektu pn.: „Pierwszy Instytut Kreatywności Uniwersytetu Śląskiego”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie trybu i zasad ubiegania się o obniżenie rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych zgodnie z § 27 Regulaminu pracy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu „Empowering Underground Laboratories Network Usage” (EUL), na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 12 listopada 2020r. nr #X010 EUL, w ramach Priorytetu I. Potencjał dla innowacji, Celu szczegółowego: I.1.Infrastruktura badań i innowacji, w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • w sprawie ustalenia „Instrukcji dotyczącej postępowania z zużytym szybkim testem do jakościowego wykrywania antygenów koronawirusa (SARS-Cov-2) w próbkach płynu z jamy ustnej”
 • w sprawie realizacji projektu w ramach przedsięwzięcia „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19” pt. „Weryfikacja metody zapobiegającej rozprzestrzenianie się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dzięki zastosowaniu procedury bezdotykowego pomiaru temperatury osób wchodzących do szpitala i wychodzących ze szpitala uwzględniającej wpływ warunków klimatycznych takich jak temperatura powietrza, wilgotność, prędkość wiatru na wartości pomiarowe”, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju