[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2021

 • w sprawie określenia procedury nadawania statusu jednostki afiliowanej przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie wysokości opłat w roku akademickim 2021/2022 za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020
 • sprawie ustalenia Regulaminu konkursu fotograficznego „Kolorowe murawy galmanowe – siedlisko pełne życia”
 • w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2021/2022
 • w sprawie realizacji projektu pn.: PROSPER: PROmoting Social entrePreneurship in higher Education for a prospeRous society, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus +
 • w sprawie organizacji wykonywania zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
 • w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • zmieniające Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: „Uniwersytet Humanistów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach” realizowanego na Wydziale Humanistycznym UŚ, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
 • w sprawie ustalenia „Regulaminu awansowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Śląskim”
 • w sprawie realizacji projektu w ramach programu LIDER XI pt. „Uciąglenie procesu syntezy 1,3-dioksolanów wraz z poszerzeniem zakresu stosowalności docelowych produktów w branży chemicznej”, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu „Zielony Horyzont” na sfinansowanie działań badawczych podejmujących tematykę transformacji środowiskowej i proekologiczną w ramach „Inicjatywy Doskonałości Badawczej”
 • w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu „Horyzont Postcovidowy” na sfinansowanie działań badawczych mających istotny wpływ na funkcjonowanie i rozwój cywilizacyjny społeczeństwa w ramach „Inicjatywy Doskonałości Badawczej”
 • w sprawie utworzenia studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji
 • w sprawie zasad przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i pasywów w Uniwersytecie Śląskim