[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2021

 • w sprawie realizacji projektu pn.: Activating Students in Online Classes, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus +
 • w sprawie przeniesienia Instytutu Inżynierii Materiałowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie ustalenia kwoty stypendium doktoranckiego doktorantów szkół doktorskich i  kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w roku akademickim 2020/2021
 • w sprawie przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • sprawie zasad powierzania nauczycielom akademickim zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie realizacji projektu pn.: A lexicon of educational films on the subject of STEM for primary and secondary school students - films4edu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus +
 • zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu „Kursy e-learningowe z zakresu frazeodydaktyki i profesjonalnego przygotowania publikacji naukowych”, na podstawie umowy POWR.03.01.00-00-W009/18-00 z dnia 29 lipca 2019r. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020
 • w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022
 • zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczania kosztów postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub doktora habilitowanego
 • w sprawie ustalenia Regulaminu finansowania aktywności naukowej doktorantów Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej (MŚSD) przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach afiliowanych do Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ze środków MŚSD
 • Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu w ramach programu pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowanego w związku z umową o dofinansowanie projektu nr MNISW/2020/335/DIR z dnia 6 października 2020r., w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 4.4. Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B + R w PO IR, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim” (SO RIS w PPO - II), na podstawie decyzji o dofinansowanie nr UDA-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-00 Zarządu Województwa Śląskiego pełniącego role Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, realizowanego w ramach Priorytetu 1. Nowoczesna gospodarka, Działania 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałania 1.4.1 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu "POP Science", organizowanego w ramach Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice
 • w sprawie realizacji projektu pn.: Transform4Europe – T4E: The European University for Knowledge Entrepreneurs, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +