[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2021

 • w sprawie utworzenia, likwidacji i zmiany nazw specjalności w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pozakonkursowego „Mistrzowie dydaktyki” – V edycja, na podstawie umowy MEiN/2021/15/DIR/WMT/W23, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.3. Współpraca ponadnarodowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020
 • w sprawie realizacji projektu pn.: „Akcja Popularyzacja” finansowanego w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”
 • w sprawie dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego oraz warunków przeprowadzania egzaminów weryfikujących znajomość języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców aplikujących na studia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz wynagradzania za udział w pracach związanych z ich przeprowadzeniem w roku akademickim 2021/2022
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu fotograficznego „Kolorowe murawy galmanowe – siedlisko pełne życia”
 • w sprawie realizacji projektu w ramach Programu Welcome to Poland pt.: „Come2US - profesjonalizacja i centralizacja obsługi pracowników zagranicznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”, finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w module stażowym w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
 • zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i zasad ubiegania się o obniżenie rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych zgodnie z § 27 Regulaminu pracy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie działalności Reprezentacyjnych Zespołów Artystycznych Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie zmian w „Regulaminie wynagradzania pracowników w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”.
 • w sprawie ustalenia wzoru oświadczenia studenta o zapoznaniu się z warunkami odpłatności za studia
 • w sprawie realizacji projektu pn.: Innovation And Transformation In Education, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+
 • w sprawie zasad podejmowania przez Uniwersytet Śląski w Katowicach współpracy ze szkołami i innymi placówkami edukacyjnymi
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na rzecz realizacji projektu „Śląska Szkoła Ćwiczeń”, na podstawie umowy UDA-POWR.02.10.00-00-3026/20-00 z dnia 30 września 2020 r, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020
 • w sprawie ustalenia Regulaminu użyczania składników majątku trwałego doktorantom Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach