[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2021

 • w sprawie zasad prowadzenia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa studentek/studentów w zadaniach 1-7 w ramach Projektu pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
 • zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zakresu obowiązków władz Uczelni
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji studentów/ek w ramach projektu: „Mistrzowie dydaktyki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
 • w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji studentów/ek w ramach projektu: „Mistrzowie dydaktyki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
 • w sprawie utworzenia i likwidacji studiów oraz specjalności w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2021/2022
 • zmieniające Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania indywidualnego przydziału obowiązków nauczycieli akademickich
 • w sprawie ustalenia Regulaminu oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie realizacji projektu w ramach Programu Granty Interwencyjne NAWA pt.: „Ocena ryzyka wystąpienia katastrofy osuwiskowej – Prowincja Syczuan, Chiny”, „Assessing the risk of landslide disaster – Sichuan Province, China” finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
 • w sprawie ustalenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • zmieniające zarządzenie w sprawie zasad korzystania z pokoi gościnnych w Uniwersytecie Śląskim
 • zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania pomieszczeń oraz zamieszkiwania w Domach Asystenta Uniwersytetu Śląskiego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru oświadczenia studenta o zapoznaniu się z warunkami odpłatności za studia