[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2021

 • w sprawie realizacji projektu pn.: Bridging the Gap in Housing Studies: HOUSING+, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus +.
 • zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu „Swoboda badań” na sfinansowanie działań badawczych w ramach „Inicjatywy Doskonałości Badawczej”
 • zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia wewnętrznego systemu poziomów zabezpieczeń w związku z COVID-19 w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • zmieniające zarządzenie w sprawie wymiarowania, zabezpieczeń i instrukcji sporządzania, wydawania, uwierzytelniania dyplomów ukończenia studiów, odpisów dyplomów w językach obcych, suplementu do dyplomu oraz duplikatów tych dokumentów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz w I edycji kursu pt.: „Badania ankietowe on-line” w projekcie pt.: „Psychologiczne MOOCe – Kursy e-learningowe podnoszące kompetencje studentów/ek psychologii”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Niech MOOC będzie z Tobą - programowanie drogą do sukcesu zawodowego” oraz w kursie pt.: "Podstawy graficznego programowania w środowisku LabView" , w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu praktyk śródrocznych realizowanych w ramach Projektu pt. „Aktywny i Kreatywny Nauczyciel Matematyki i Informatyki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwa wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym
 • zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt.: „STUDIA I CO DALEJ – zwiększenie konkurencyjności studentów UŚ na rynku pracy”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej w ramach Projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki rozwoju. Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”
 • w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania indywidualnego przydziału obowiązków nauczycieli akademickich