[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2021

 • w sprawie realizacji projektu pn. „Opracowanie autorskiego programu ON-BOARDINGPro wspierającego proaktywność pracownika w procesie adaptacji do miejsca pracy w formie e-szkolenia”, wybranego w ramach IV konkursu TANGO, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • w sprawie realizacji projektu pn. „Preparat stymulujący degradację niesteroidowych leków przeciwzapalnych w oparciu o immobilizowane na naturalnym nośniku szczepy bakterii”, wybranego w ramach IV konkursu TANGO, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • w sprawie ustalenia Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej IX Edycja – 2022
 • w sprawie określenia warunków uznania rozprawy doktorskiej za wyróżniającą
 • zmieniające Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu „Cyfrowa mapa oczami dziecka”
 • w sprawie realizacji projektu w ramach Programu Kursy przygotowawcze do podjęcia studiów w Polsce pt.: „Kursy przygotowawcze do podjęcia studiów w Polsce”, finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
 • zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia wewnętrznego systemu poziomów zabezpieczeń w związku z COVID-19 w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa studentek/studentów w zadaniach 1-2 i 4-7 w ramach Projektu pt. „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
 • zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pt. „Level up ↑ ” - zwiększenia efektywności komunikacyjnej UŚ i kształtowanie postaw otwartości w środowisku akademickim” na podstawie umowy o finansowanie nr PPI/WTP/2019/1/00028/U/00001 z dnia 19 listopada 2019, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” realizowany w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa, określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18
 • w sprawie realizacji projektu pt.: „Networking Ecologically Smart Territories’” (NesT) w ramach Programu Horyzont 2020, Research and Innovation Staff Exchange
 • w sprawie ustalenia wzoru deklaracji przystąpienia do udziału w studiach podyplomowych realizowanych w ramach zadania zleconego przez Ministra Edukacji i Nauki
 • w sprawie utworzenia studiów podyplomowych realizowanych w ramach zadania zleconego przez Ministra Edukacji i Nauki
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie – DISCOVER CANADA
 • w sprawie organizacji Punktu Kontaktowego Host Nation Support – HNS w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach