[2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2020

 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pozakonkursowego pt. ”PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” na podstawie umowy PPI/PRO/2019/1/00031/U/00001 z dnia 22 października 2019 r., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN13/18
 • w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2020/2021
 • zmieniające Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • zmieniające zarządzenie w sprawie „Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • zmieniające zarządzenie w sprawie weryfikacji wdrażania zmian na Wydziałach UŚ, wynikających z wewnętrznych regulacji prawnych obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach od 1 października 2019 roku
 • w sprawie realizacji Projektu w ramach Programu Welcome to Poland pt. „Level up↑ – zwiększenie efektywności komunikacyjnej UŚ i kształtowanie postaw otwartości w środowisku akademickim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland”
 • zniesienia zakazów i nakazów obowiązujących w domach studenckich i domach asystenta Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie weryfikacji wdrażania zmian na Wydziałach UŚ, wynikających z wewnętrznych regulacji prawnych obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach od 1 października 2019 roku.
 • w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej w ramach Projektu „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach” oraz wytycznych w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
 • określenia wytycznych dotyczących organizacji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach praktyk zawodowych studenta
 • zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu CE1464 DEEPWATER „Developing an integrated implementation framework for Managed Aquifer Recharge solutions to facilitate the protection of Central European water resources endangeredby climate change and user conflict” (DEEPWATER-CE), na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 17 kwietnia 2019r., w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg Europa Środkowa 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalneg
 • w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie ustalenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa dla Obiektu Sportowego UŚ w Cieszynie ul. Paderewskiego 9 podczas trwania pandemii COVID-19
 • zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu CE1412 boDEREC-CE „Board for Detection and Assessment of Pharmaceutical Drug Residues in Drinking Water - Capacity Building for Water Management in CE” (boDEREC-CE), na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 5 kwietnia 2019r., w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg Europa Środkowa 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.