[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2020

 • w sprawie wprowadzenia „Wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR)”
 • zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie stwierdzenia zgodności zmian Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce oraz statutem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie realizacji projektu w ramach Programu Promocja języka polskiego pt. „Rozwiń skrzydła jak orzeł! Działania mające na celu promocję języka polskiego i popularyzację polskiej kultury w Uzbekistanie”, akronim „Rozwiń skrzydła jak orzeł!”, współfinansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
 • w sprawie realizacji projektu w ramach Programu Promocja języka polskiego pt. „Z kinem polskim w świat”, współfinansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
 • w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z zewnętrznych usług sieciowych dostępnych przez Centralny System Uwierzytelniania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie realizacji projektu pt.: „Multi-Agent Systems for Pervasive Artificial Intelligence for assisting Humans in Modular Production Environments” (MAS4AI) w ramach Programu Horyzont 2020
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą”, na podstawie umowy POWR.03.05.00-00-A031/19-00 z dnia 17 grudnia 2019r., realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020
 • w sprawie ustalenia Regulaminów konkursów realizowanych przez Wydział Nauk Przyrodniczych, w ramach Nocy Biologów 2021
 • w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji studentów/ek w ramach projektu: „Mistrzowie dydaktyki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
 • zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji Projektu pt.: „Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 na potrzeby nowej siedziby Wydziału Filologicznego”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności, Oś Priorytetowa I –Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej
 • zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji projektu pt.: „Termomodernizacja budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w Katowicach przy ul. Bankowej 14”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności, Oś Priorytetowa I –Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej
 • zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w sposobie prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach” oraz wytycznych w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach