[2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2020

 • zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zakresu obowiązków władz Uczelni
 • w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz w I edycji kursu pt.: „Specyfika pracy psychologa” w projekcie pt.: „Psychologiczne MOOCe – Kursy e-learningowe podnoszące kompetencje studentów/ek psychologii”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie przeniesienia Zespołów Laboratoriów i Pracowni Dydaktycznych usytuowanych w Katowicach przy ul. Bankowej 14 oraz w Sosnowcu przy ul. Żytniej 12 do budynków Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zlokalizowanych na terenie kampusu chorzowskiego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2020/2021.
 • w sprawie kasacji ruchomych składników majątkowych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie realizacji projektu w ramach Programu Promocja języka polskiego pt. „Światowa Encyklopedia Polonistów”, akronim „Encyklopedia Polonistów”, współfinansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
 • w sprawie realizacji projektu pn.: The V4 Humanities Education for the Climate. Diagnoses—Best Practices—Recommendations [HEC], finansowanego ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w ramach Grantu Strategicznego nr 22020071
 • w sprawie realizacji projektu pn.: Werner Kiewitz. Dokumentacja losów i biografia, finansowanego ze środków Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki
 • w sprawie wprowadzenia Wytycznych dotyczących dofinansowania potrzeb badawczych instytutów dyscyplinowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w ramach „Inicjatywy Doskonałości Badawczej”
 • zmieniające Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w module stażowym w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu „MOOC dla nauk o edukacji”, na podstawie umowy POWR.03.01.00-00-W027/18-00 z dnia 29 lipca 2019r. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020
 • zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie należności związanych z podróżami służbowymi pracowników, podróżami osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Śląskiego i podróżami gości oraz zasad ich rozliczania”
 • w sprawie realizacji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach programu pn.: „Inicjatywa doskonałości badawczej”, finansowanego ze zwiększonej subwencji, będącej wynikiem udziału Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w programie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury przyjmowania, realizacji i rozliczania prac zleconych do realizacji w Uniwersytecie Śląskim przez instytucje zewnętrzne
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pt. „Level up ↑ ” - zwiększenia efektywności komunikacyjnej UŚ i kształtowanie postaw otwartości w środowisku akademickim” na podstawie umowy o finansowanie nr PPI/WTP/2019/1/00028/U/00001 z dnia 19 listopada 2019, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” realizowany w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa, określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18