[2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2019

 • w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w ramach Projektu pt.: "PIK - Program Nowych Interdyscyplinarnych Elementów Kształcenia na studiach doktoranckich na kierunku chemia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie: 3.2 Studia doktoranckie
 • zmieniające zarządzenie w sprawie Bazy Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego
 • w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej
 • w sprawie ustalenia Regulaminu imprezy „Cieszyn Game Jam 2019”
 • w sprawie składu Komitetu Nominacyjnego wskazującego kandydatów do Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • w sprawie nadania „Regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku”
 • zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach"
 • w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt.: "Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa
 • zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad korzystania z poczty elektronicznej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie realizacji projektu w ramach Programu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. "Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej"
 • zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw opracowania statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz określenia zasad i trybu jej działania
 • zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania pomieszczeń oraz zamieszkiwania w Domach Asystenta Uniwersytetu Śląskiego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie zasad korzystania z pokoi gościnnych w Uniwersytecie Śląskim
 • w sprawie realizacji Projektu pt.: Programy kształcenia nauczycieli języka polskiego "Pogranicza edukacji szkolnej", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie realizacji Projektu pt.: "Aktywny i Kreatywny Nauczyciel Matematyki i Informatyki" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego