[2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2019

 • w sprawie ustalenia wzoru oświadczenia studenta o zapoznaniu się z warunkami odpłatności za studia
 • zmieniające zarządzenie w sprawie certyfikacji poziomu biegłości językowej w Uniwersytecie Śląskim
 • w sprawie wprowadzenia wzoru porozumień o wykonywaniu przez wolontariuszy świadczeń na rzecz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt.: „Aktywny i Kreatywny Nauczyciel Matematyki i Informatyki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020
 • w sprawie określenia godzin prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie wysokości opłat w roku akademickim 2019/2020 za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020
 • w sprawie realizacji projektu pt.: „Developing an integrated implementation framework for Managed Aquifer Recharge solutions to facilitate the protection of Central European water resources endangered by climate change and user conflict (DEEPWATER-CE)” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • w sprawie utworzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika specjalna
 • w sprawie utworzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku International Business Law and Arbitration (międzynarodowe prawo gospodarcze i arbitraż) prowadzonych w języku angielskim
 • zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0”, współfinansowanego ze środków finansowych projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu projektu „Uniwersytet Najlepszych”
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu „Team Silesia East – podnoszenie wiedzy oraz kompetencji z zakresu międzynarodowego arbitrażu handlowego przez zespół studentów WPiA UŚ poprzez udział w międzynarodowych konkursach i turniejach”, na podstawie umowy MNiSW/2019/96/DIR/NN3 z dnia 24 kwietnia 2019 r., w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym p.t. „Najlepsi z najlepszych! 3.0”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.3. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020