[2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2019

 • w sprawie realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0”, współfinansowanego ze środków finansowych projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu projektu „Uniwersytet Najlepszych”
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu „Team Silesia East – podnoszenie wiedzy oraz kompetencji z zakresu międzynarodowego arbitrażu handlowego przez zespół studentów WPiA UŚ poprzez udział w międzynarodowych konkursach i turniejach”, na podstawie umowy MNiSW/2019/96/DIR/NN3 z dnia 24 kwietnia 2019 r., w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym p.t. „Najlepsi z najlepszych! 3.0”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.3. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
 • w sprawie realizacji projektu pn.: „Team Silesia East – podnoszenie wiedzy oraz kompetencji z zakresu międzynarodowego arbitrażu handlowego przez zespół studentów WPiA UŚ poprzez udział w międzynarodowych konkursach i turniejach” w ramach projektu pozakonkursowego „Najlepsi z najlepszych! 3.0”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
 • w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2019/2020
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania Tytułu "Śląskiego Asa"
 • w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Śląskiego
 • w sprawie utworzenia Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury przyjmowania, realizacji i rozliczania prac zleconych do realizacji w Uniwersytecie Śląskim przez instytucje zewnętrzne
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu LAG FESTIVAL w ramach projektu "Festival of Art and Independent Games LAG", współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej "Kreatywna Europa – komponent Kultura"
 • w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie warunków wynagradzania za udział w pracach związanych z przeprowadzeniem rekrutacji kandydatów na studia w Uniwersytecie Śląskim, w roku akademickim 2019/2020
 • w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia rejestracji kandydatów na studia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: "ChemiK – Chemia + Kompetencje", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 • w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi