[2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2019

 • w sprawie przeniesienia etatów Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych
 • w sprawie realizacji Projektu pt.: "Uniwersytet Humanistów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie rozkładu czasu pracy w 2020 roku dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie zasad zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w administracji ogólnouczelnianej na nowo utworzonych stanowiskach w związku ze zmianą struktury organizacyjnej uczelni
 • zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i/lub innych środków europejskich i międzynarodowych
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „MAK – Młodzi, aktywni, kreatywni – nauczanie przez doświadczanie”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie Wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „PIWONIA – Poznawanie i wspólne odkrywanie. Nauka innowacyjnie atrakcyjna.”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie określenia procedury zamawiania i likwidacji pieczątek służbowych wykorzystywanych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu CE1464 DEEPWATER-CE „Developing an integrated implementation framework for Managed Aquifer Recharge solutions to facilitate the protection of Central European water resources endangeredby climate change and user conflict” (DEEPWATER-CE), na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 17 kwietnia 2019r., w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg Europa Środkowa 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu CE1412 boDEREC-CE „Board for Detection and Assessment of Pharmaceutical Drug Residues in Drinking Water - Capacity Building for Water Management in CE” (boDEREC-CE), na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 5 kwietnia 2019r., w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg Europa Środkowa 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach"
 • w sprawie uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów
 • zmieniające zarządzenie w sprawie rejestrowania uczelnianych organizacji studenckich i organizacji doktorantów oraz zasad dofinansowywania działalności studenckiej i działalności doktorantów
 • w sprawie określenia wydziałów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach