[2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2019

 • w sprawie zasad wydatkowania wydziałowych środków na cele umiędzynarodowienia
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt.: "Projekt kariera - rozwój kompetencji studentów kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie zasad rozliczania kosztów postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub doktora habilitowanego
 • w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu "POP Science", organizowanego w ramach Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice
 • zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i/lub innych środków europejskich i międzynarodowych
 • w sprawie określenia Polityki jakości kształcenia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie realizacji Projektu pt.: "Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 na potrzeby nowej siedziby Wydziału Filologicznego", w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności, Oś Priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu „ChemiK – Chemia + Kompetencje”, na podstawie umowy POWR.03.01.00-00-T119/18 z dnia 8 marca 2019r. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.
 • zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i sposobu postępowania w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z alkoholem etylowym, objętym zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie
 • w sprawie określenia zakresu obowiązków władz Uczelni
 • w sprawie ustalenia Regulaminu praktyk realizowanych w ramach Projektu pt.: „Zawód nauczyciel - opracowanie i wdrożenie programów kształcenia nauczycieli na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach"
 • w sprawie struktury zarządzania infrastrukturą badawczo-dydaktyczno-artystyczną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu "Zawód Nauczyciel - opracowanie i wdrożenie programów kształcenia nauczycieli na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ", na podstawie umowy POWR.03.01.00-00-KN33/18-00 z dnia 11 marca 2019r. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pt. "UŚ accessible – Ułatwienie nawigacji na Uniwersytecie Śląskim dla cudzoziemców" na podstawie umowy o finansowanie nr PPI/WTP/2018/1/00045/U/001 z dnia 4 grudnia 2018, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18