[2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2019

 • w sprawie likwidacji etatów oraz trybu postępowania wobec pracowników zatrudnionych w likwidowanej z dniem 1 października 2019 r. Bibliotece Wydziału Filologicznego w Katowicach
 • zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i/lub innych środków europejskich i międzynarodowych
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „PIWONIA – Poznawanie i wspólne odkrywanie. Nauka innowacyjnie atrakcyjna.”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „MAK – Młodzi, aktywni, kreatywni – nauczanie przez doświadczanie”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie Wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie realizacji projektu w ramach Programu International Alumni pt. "Budowanie relacji z zagranicznymi absolwentami Uniwersytetu Śląskiego", współfinansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
 • w sprawie realizacji projektu pt.: "Board for Detection and Assessment of Pharmaceutical Drug Residues in Drinking Water - Capacity Building for Water Management in CE (boDEREC-CE)" w ramach Programu Interreg Europa Środkowa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • w sprawie zasad ustalania i wnoszenia opłat za postępowanie nostryfikacyjne stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą, przeprowadzane w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych "Informatyka na III i IV etapie edukacyjnym"
 • w sprawie ustalenia wzoru oświadczenia studenta o zapoznaniu się z warunkami odpłatności za studia
 • zmieniające zarządzenie w sprawie certyfikacji poziomu biegłości językowej w Uniwersytecie Śląskim
 • w sprawie wprowadzenia wzoru porozumień o wykonywaniu przez wolontariuszy świadczeń na rzecz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt.: „Aktywny i Kreatywny Nauczyciel Matematyki i Informatyki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020
 • w sprawie określenia godzin prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie wysokości opłat w roku akademickim 2019/2020 za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020