[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2019

 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B + R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, w związku z umową o dofinansowanie projektu nr MNISW/2019/163/DIR z dnia 11 czerwca 2019r., w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 4.4. Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B + R w PO IR, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • w sprawie Regulaminu pierwszej oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przeprowadzanej w 2020 roku.
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu „Nowoczesna edukacja o zagrożeniach środowiskowych sposobem na tworzenie nowych, specjalistycznych miejsc pracy”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr PLSK.03.01.00-00-0182/18-00, zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego nr 4/2019 z dnia 19 marca 2019r., w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • zmieniające Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących przyznawania jednorazowych dodatków zadaniowych pracownikom Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, finansowanych ze środków subwencji będących w dyspozycji rektora na działania projakościowe
 • zmieniające zarządzenie w sprawie rozkładu czasu pracy w 2020 roku dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • w sprawie przekazywania do Archiwum Uniwersytetu Śląskiego nieodebranych dyplomów ukończenia studiów
 • w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu na najlepszą pracę licencjacką w zakresie historii sztuki na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, która została obroniona w roku akademickim 2018/2019
 • w sprawie informacji o kompetencjach i doświadczeniu pozwalających na prawidłową realizację zajęć dydaktycznych w ramach programu studiów – w przypadku innych osób niż nauczyciele akademiccy, prowadzących zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie zatwierdzenia Wytycznych w sprawie organizacji, funkcjonowania i finansowania działalności zespołów badawczych na rok 2020
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pozakonkursowego „Mistrzowie dydaktyki” – II edycja, na podstawie umowy MNiSW/2019/206/DIR/KH z dnia 24 lipca 2019r, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.3. Współpraca ponadnarodowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
 • w sprawie planowania, dokumentowania i sposobu rozliczania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych, godzin ponadwymiarowych i zleconych, praktyk zawodowych doktorantów oraz zdolności dydaktycznej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa studentek/studentów w zadaniach 1-2 i 4-7 w ramach Projektu pt. „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
 • w sprawie realizacji Projektu pt.: „Kursy e-learningowe z zakresu frazeodydaktyki i profesjonalnego przygotowania publikacji naukowych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie Wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie realizacji Projektu pt.: „MOOC Art !”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie Wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego