[2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2019

 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu "Zawód Nauczyciel - opracowanie i wdrożenie programów kształcenia nauczycieli na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ", na podstawie umowy POWR.03.01.00-00-KN33/18-00 z dnia 11 marca 2019r. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pt. "UŚ accessible – Ułatwienie nawigacji na Uniwersytecie Śląskim dla cudzoziemców" na podstawie umowy o finansowanie nr PPI/WTP/2018/1/00045/U/001 z dnia 4 grudnia 2018, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18
 • zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania pomieszczeń oraz zamieszkiwania w Domach Asystenta Uniwersytetu Śląskiego
 • w sprawie realizacji Projektu pt.: "Jeden Uniwersytet - Wiele Możliwości. Program Zintegrowany" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pt. ”Przygotowanie kadry administracyjnej do realizacji efektywnego procesu adaptacji studentów zagranicznych na Uczelni w ramach Welcome&BeSafe Point” na podstawie umowy o finansowanie nr PPI/WTP/2018/1/00044/U/001 z dnia 6 grudnia 2018 w ramach Programu WELCOME TO POLAND, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
 • zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przez Uniwersytet Śląski w Katowicach"
 • w sprawie określenia wzoru umowy w sprawie warunków odpłatności za studia podyplomowe
 • w sprawie wprowadzenia elektronicznego systemu obsługi zgłoszeń "HelpDesk"
 • zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie wykazu pieczęci urzędowych używanych przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie określenia jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za organizację poszczególnych kierunków studiów i innych form kształcenia
 • w sprawie ustalenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pozakonkursowego pt. ”Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” na podstawie umowy z dnia 26 października 2018 nr PPI/PRO/2018/00029/U/001 w ramach Programu PROM - ”Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
 • w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”, realizowanym w ramach programu PROM, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – POWER