[2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2019

  • zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach"
  • w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt.: "Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa
  • zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad korzystania z poczty elektronicznej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
  • w sprawie realizacji projektu w ramach Programu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. "Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej"
  • zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw opracowania statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz określenia zasad i trybu jej działania
  • zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania pomieszczeń oraz zamieszkiwania w Domach Asystenta Uniwersytetu Śląskiego
  • zmieniające zarządzenie w sprawie zasad korzystania z pokoi gościnnych w Uniwersytecie Śląskim
  • w sprawie realizacji Projektu pt.: Programy kształcenia nauczycieli języka polskiego "Pogranicza edukacji szkolnej", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  • w sprawie realizacji Projektu pt.: "Aktywny i Kreatywny Nauczyciel Matematyki i Informatyki" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego