[2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2018

 • w sprawie zmian w strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2017/2018
 • w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: "ARKA WNS - Akademia Rozwoju Kompetencji Wydziału Nauk Społecznych" nr POWR.03.04.00-00-D019/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie realizacji Projektu pt.: ,,ARKA WNS - Akademia Rozwoju Kompetencji Wydziału Nauk Społecznych", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie przeniesienia Warsztatów Doświadczalnych Instytutu Fizyki do nowej siedziby Instytutu Fizyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • zmieniające zarządzenie w sprawie przeniesienia Zakładu Fizyki Ferroelektryków, Zakładu Fizyki Kryształów oraz Pracowni Dydaktyki Fizyki do nowej siedziby Instytutu Fizyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie likwidacji Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu „Inkubator Innowacyjności+” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B + R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, w związku z umową o dofinansowanie projektu nr MNISW/2017/DIR/37/II+ z dnia 3 marca 2017r., w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 4.4. Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B + R w PO IR, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w programie stażowym w ramach Projektu pt.: „Program stażowy dla studentów informatyki i inżynierii biomedycznej studiów I stopnia [INFO-BIO-STAŻ]”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie zmian w "Regulaminie pracy" w Uniwersytecie Śląskim
 • w sprawie ustalenia Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej V Edycja – 2018
 • w sprawie realizacji projektu pt.: „Baltic Sea Underground Innovation Network (BSUIN)” w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt.: „INNO-DAKTYKA - innowacyjne kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich WIiNoM UŚ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży nieruchomości usytuowanej w Sosnowcu przy ul. Śnieżnej 2
 • w sprawie ustalenia Regulaminów uczestnictwa w konkursach organizowanych w ramach XII Święta Liczby Pi
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu „Polsko-Czeska Wolna Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego”, w ramach Funduszu Mikroprojektów programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, typ C osi priorytetowej 4, na podstawie umowy ŚC36/011/OP4/00633 z dnia 12 czerwca 2017r., współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020