[2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2018

 • w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt.: „STUDIA I CO DALEJ – zwiększenie konkurencyjności studentów UŚ na rynku pracy”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie realizacji Projektu pt.: „BPO&IT - wysokiej jakości program stażowy oraz program rozwoju kompetencji studentów kierunku informatyka WIiNoM UŚ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w programie stażowym w ramach Projektu pt.: „Program stażowy dla studentów informatyki i inżynierii biomedycznej studiów I stopnia [INFO-BIO-STAŻ]”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie ustalenia „Regulaminu ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Badawcze Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych”
 • w sprawie realizacji Projektu „Humanistyka bez granic”. Interdyscyplinarne studia doktoranckie Wydziału Filologicznego UŚ, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.2 Studia doktoranckie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie realizacji Projektu pt.: „CheS – Chemik na Staż” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania Wyróżnień Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”
 • zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Wykazu symboli literowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”
 • w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej pozostałych jednostek prowadzących działalność naukową, naukowo-dydaktyczną, dydaktyczną lub usługową w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2017/2018
 • w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Teologiczno-Katechetycznych
 • w sprawie realizacji Projektu pt.: „Program stażowy dla studentów informatyki i inżynierii biomedycznej studiów I stopnia [INFO-BIO-STAŻ]” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie ustalenia Regulaminu projektu „Ekonomia na bank 2.0”
 • w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przez Uniwersytet Śląski w Katowicach”
 • zmieniające „Regulamin wynagradzania pracowników w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”
 • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej