[2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2018

 • w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt.: „INNO-DAKTYKA - innowacyjne kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich WIiNoM UŚ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży nieruchomości usytuowanej w Sosnowcu przy ul. Śnieżnej 2
 • w sprawie ustalenia Regulaminów uczestnictwa w konkursach organizowanych w ramach XII Święta Liczby Pi
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu „Polsko-Czeska Wolna Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego”, w ramach Funduszu Mikroprojektów programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, typ C osi priorytetowej 4, na podstawie umowy ŚC36/011/OP4/00633 z dnia 12 czerwca 2017r., współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w programie stażowym w ramach Projektu pt.: „Program stażowy dla studentów informatyki i inżynierii biomedycznej studiów I stopnia [INFO-BIO-STAŻ]”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • zmieniające procedury kontroli finansowej w Uniwersytecie Śląskim
 • w sprawie realizacji Projektu pt.: „INNO-DAKTYKA - innowacyjne kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich WIiNoM UŚ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu „Projekt kariera-rozwój kompetencji studentów kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na podstawie umowy POWR.03.01.00-00-K315/16-00 z dnia 2 stycznia 2017 r. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pt.: „Kierunek CIESZYN! – podnieś swoje kompetencje na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ”, na podstawie umowy POWR.03.01.00-00-K312/16-00 z dnia 2 stycznia 2017 r., realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
 • zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przez Uniwersytet Śląski w Katowicach"
 • w sprawie wprowadzenia "Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach"
 • w sprawie realizacji Grantu pt. „Kariera zaczyna się na Uczelni” w ramach Projektu pt. „CZAS NA STAŻ – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie systemu gromadzenia oświadczeń pracowników Uniwersytetu Śląskiego o zapoznaniu się z Regulaminem ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz zasad ich komercjalizacji
 • w sprawie utworzenia Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (RE-BUŚ)
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania (SO RIS w PPO)”, na podstawie decyzji o dofinansowanie nr UDA-RPSL.01.03.00-24-06A2/16-00 Zarządu Województwa Śląskiego, pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, realizowanego w ramach Priorytetu I. Nowoczesna gospodarka, Działania 1.3. Profesjonalizacja IOB, Typu 3. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego