[2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2018

 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa w programie stażowym w ramach projektu pt.: "Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii - SPRINT", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie Wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji do programu stażowego w ramach projektu pt.: "Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii - SPRINT", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie Wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie ustalenia limitów środków finansowych na pokrycie wydatków z tytułu realizacji godzin ponadwymiarowych i zleconych na studiach stacjonarnych
 • w sprawie przygotowywania, realizacji oraz rozliczania projektów badawczych finansowanych lub dofinansowanych ze środków finansowych na naukę oraz innych pochodzących ze źródeł krajowych
 • w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie zmian w "Regulaminie pracy" w Uniwersytecie Śląskim
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: "Będzin: kiedyś i dziś", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie ustalenia "Regulaminu Uniwersytetu Otwartego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach"
 • w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej
 • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Arteterapia
 • zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019
 • zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych, suplementu do dyplomu, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, a także określenia sposobu ich sporządzania
 • w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej pozostałych jednostek prowadzących działalność naukową, naukowo – dydaktyczną, dydaktyczną lub usługową w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2018/2019
 • w sprawie zasad przyznawania pomieszczeń oraz zamieszkiwania w Domach Asystenta Uniwersytetu Śląskiego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie przeniesienia Zakładu Fizyki Ferroelektryków, Zakładu Fizyki Kryształów oraz Pracowni Dydaktyki Fizyki do nowej siedziby Instytutu Fizyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach