[2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2018

 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu „CheS – Chemik na staż”, na podstawie umowy WND-POWR.03.01.00-00-S184/17 z dnia 28 listopada 2017 r. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020.
 • w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich w roku akademickim 2018/2019.
 • w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019
 • w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej
 • zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania pomieszczeń oraz zamieszkiwania w Domach Asystenta Uniwersytetu Śląskiego
 • w sprawie likwidacji Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych "Edukacja Informatyczna i Techniczna"
 • w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji
 • w sprawie wprowadzenia do stosowania w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 • w sprawie realizacji Projektu pt.: "PIK - Program Nowych Interdyscyplinarnych Elementów Kształcenia na studiach doktoranckich na kierunku chemia" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w programie stażowym w ramach projektu pt.: "CheS - Chemik na Staż" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie realizacji Projektu pt.: "Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego BioGalmany", w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności, Oś Priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, Podtyp projektu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych
 • w sprawie realizacji Projektu pt.: "Cyfrowa Entomologiczna Baza Danych HEMIPTERON" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach"
 • w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2018/2019 oraz określenia regulaminu jej prac
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu "Cyfrowa Entomologiczna Baza Danych HEMIPTERON", na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.02.01.00-24-01DD/17-00 z dnia 15 marca 2018r, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego