[2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2018

 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa w programie stażowym w ramach projektu pt.: „Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii - SPRINT”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2018/2019
 • w sprawie ustalenia Regulaminu ogólnego rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt.: „BPO&IT – wysokiej jakości program stażowy oraz program rozwoju kompetencji studentów kierunku informatyka WIiNoM UŚ”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie realizacji na studiach doktoranckich w zakresie nauk humanistycznych na Wydziale Filologicznym programu interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w ramach projektu "Humanistyka bez granic". Interdyscyplinarne studia doktoranckie Wydziału Filologicznego UŚ
 • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów z Zakresu Oligofrenopedagogiki
 • w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Zaburzenia Płynności Mowy
 • w sprawie ustalenia Regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Historyczno-Prawnej im. Michała Sczanieckiego organizowanej przez Katedrę Historii Prawa WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia rejestracji kandydatów na studia w Uniwersytecie Śląskim
 • w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Śląskiego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt.: „STUDIA I CO DALEJ – zwiększenie konkurencyjności studentów UŚ na rynku pracy”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w programie stażowym w ramach projektu pt.: "CheS – Chemik na Staż" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie likwidacji Domu Asystenta "Zajazd Academicus"
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu "Baltic Sea Underground Innovation Network (BSUIN)", w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014 - 2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr #R037 BSUIN z dnia 13 września 2017 r., współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020
 • w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania pisemnych prac dyplomowych do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych, których obrona zakończona pozytywnym wynikiem odbyła się po dniu 30 września 2009 r
 • zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnego trybu funkcjonowania Uczelni