[2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2018

 • w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: "Myśl odwrotnie i przewrotnie - kreacja i twórczość w odkrywaniu siebie i świata" , w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie Wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: "Pierwszy Instytut Kreatywności Uniwersytetu Śląskiego", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie Wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie ustalenia Regulaminu określającego warunki uczestnictwa w "14th Coneference of Youth"
 • w sprawie realizacji Projektu pn.: "Myśl odwrotnie i przewrotnie - kreacja i twórczość w odkrywaniu siebie i świata", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu "Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego BioGalmany", na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0043/17-00 z dnia 29 marca 2018 r., w ramach Priorytetu II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności oraz na podstawie umowy dotacji nr 320/2018/28/EE/ap/D zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 • zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji Projektu pt.: "Będzin: kiedyś i dziś", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie Wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie realizacji Projektu pt.: "Cross-border litigation in Central-Europe: EU private international law before national courts (CEPIL)", realizowanego w ramach Programu Komisji Europejskiej "Sprawiedliwość"
 • w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: "Uniwersytet Młodego Dziennikarza - zajęcia dydaktyczne z zakresu dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego i e-sportu dla szkół średnich", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym
 • w sprawie realizacji Projektu pt.: "Uniwersytet Młodego Dziennikarza - zajęcia dydaktyczne z zakresu dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego i e-sportu dla szkół średnich", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie realizacji Projektu pn.: "Pierwszy Instytut Kreatywności Uniwersytetu Śląskiego", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie ustalenia Regulaminu gry pt.: "Szybki Szpil"
 • w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: "Uniwersytet Śląski Młodzieży - nauka a problemy współczesnego świata", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.03.01.00-00-U067/17-00 zawarta w dniu 9 sierpnia 2018 r., Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie Wyższym
 • w sprawie realizacji Projektu pn.: "Uniwersytet Śląski Młodzieży - nauka a problemy współczesnego świata", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie realizacji Projektu pn.: "MAK - Młodzi, aktywni, kreatywni - nauczanie przez doświadczanie", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie realizacji Projektu pn.: "PIWONIA – Poznawanie i wspólne odkrywanie. Nauka innowacyjnie atrakcyjna", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego