[2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2018

  • w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przez Uniwersytet Śląski w Katowicach”
  • zmieniające „Regulamin wynagradzania pracowników w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”
  • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
  • w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu "Na najlepszy domek dla dzikich zapylaczy"
  • w sprawie realizacji Projektu pt.: „STUDIA I CO DALEJ - zwiększenie konkurencyjności studentów UŚ na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  • zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji i procedur bezpiecznej pracy ze szkodliwym czynnikiem biologicznym
  • zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i/lub innych środków europejskich i międzynarodowych