[2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2018

 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu "BPO&IT - wysokiej jakości program stażowy oraz program rozwoju kompetencji studentów kierunku informatyka WIiNoM UŚ", na podstawie umowy POWR.03.01.00-00-O022/17-00 z dnia 6 grudnia 2017r. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
 • zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji w sprawie należności związanych z podróżami służbowymi pracowników, podróżami osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Śląskiego i podróżami gości oraz zasad ich rozliczania"
 • w sprawie wzoru oświadczenia dla osób innych niż nauczyciele akademiccy, prowadzących zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: "MAK - Młodzi, aktywni, kreatywni - nauczanie przez doświadczanie", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie Wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: "PIWONIA – Poznawanie i wspólne odkrywanie. Nauka innowacyjnie atrakcyjna.", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • zmieniające w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu "STUDIA I CO DALEJ - zwiększenie konkurencyjności studentów UŚ na rynku pracy", na podstawie umowy POWR.03.01.00-00-B022/17-00 z dnia 14 grudnia 2017r., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
 • w sprawie zmiany miejsca prowadzenia działalności przez Uniwersytet Otwarty w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Historii Sztuki
 • w sprawie realizacji Projektu pn.: „Uniwersytet Młodego Odkrywcy w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych – UMO SMCEBI”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie składania przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie oraz oświadczeń upoważniających pracodawcę do zaliczenia ich do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie dla celów ewaluacji jakości działalności naukowej
 • w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa studentek/studentów w zadaniach 1-7 w ramach Projektu pt."Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
 • w sprawie udostępnienia prac dyplomowych (magisterskich/licencjackich/inżynierskich), prac końcowych studiów podyplomowych oraz rozpraw doktorskich zgromadzonych w Archiwum Uniwersytetu Śląskiego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie organizowania studenckich praktyk zawodowych i określenia obowiązków opiekunów praktyk
 • w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej
 • w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych "E-Zdrowie"