[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2018

 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu "Akcent@net", na podstawie Decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska z dnia 15 maja 2017r., współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020
 • zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu "Cyfrowa Entomologiczna Baza Danych HEMIPTERON", na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.02.01.00-24-01DD/17-00 z dnia 15 marca 2018r, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt.: "Uniwersytet Młodego Odkrywcy w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych – UMO SMCEBI", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie projektu POWR.03.01.00-00-U152/17-00 zawarta w dniu 30 sierpnia 2018 r., Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym
 • w sprawie ustalenia procedury przyjmowania, realizacji i rozliczania prac zleconych do realizacji w Uniwersytecie Śląskim przez instytucje zewnętrzne
 • w sprawie powołania Komisji do spraw opracowania statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz określenia zasad i trybu jej działania
 • w sprawie realizacji Projektu pt.: "Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: "MAK – Młodzi, aktywni, kreatywni – nauczanie przez doświadczanie", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie Wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „PIWONIA – Poznawanie i wspólne odkrywanie. Nauka innowacyjnie atrakcyjna.”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu "Będzin: kiedyś i dziś", na podstawie umowy POWR.03.01.00-00-U123/17-00 z dnia 6 lipca 2018r. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
 • zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019
 • w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu na najlepszą pracę licencjacką w zakresie historii sztuki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, które zostały obronione w roku akademickim 2017/2018
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu "PIK - Program Nowych Interdyscyplinarnych Elementów Kształcenia na studiach doktoranckich na kierunku chemia", na podstawie umowy POWR.03.02.00-00-I010/17-00 z dnia 26 kwietnia 2018r. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.2. Studia doktoranckie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu "Kreatywny odkrywca", na podstawie umowy POWR.03.01.00-00-U066/17-00 z dnia 26 lipca 2018r. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
 • w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w ramach Projektu pt. "PIK - Program Nowych Interdyscyplinarnych Elementów Kształcenia na studiach doktoranckich na kierunku chemia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie: 3.2 Studia doktoranckie
 • w sprawie określenia terenu Uniwersytetu Śląskiego