[2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2017

 • w sprawie przeniesienia Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie ustalenia terminów składania wniosków o udzielenie płatnego urlopu naukowego
 • w sprawie zawieszenia okresowej oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • zmieniające Regulamin konkursu „LIDER UMIĘDZYNARODOWIENIA UŚ”
 • w sprawie ustalenia Regulaminu udziału w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie sprzedaży nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy ulicy Szkolnej 7
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa w programie stażowym na rok 2016 w ramach Projektu: „Bio-PRO: Ewolucja Bio-PROfesjonalizmu – wysokiej jakości programy stażowe dla studentów I i II stopnia kierunków biologicznych WBiOŚ", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji Projektu pt.: ,,Bio-PRO: Ewolucja Bio- PROfesjonalizmu - wysokiej jakości programy stażowe dla studentów I i II stopnia kierunków biologicznych WBiOŚ" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa w procedurze konkursowej w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+”, współfinansowanego ze środków finansowych projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
 • w sprawie zmian w strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie realizacji projektu pt.: „Termomodernizacja budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w Katowicach przy ul. Bankowej 14”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności, Oś Priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej
 • w sprawie głównych kierunków szkolenia obronnego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok 2017
 • w sprawie zmian w „Regulaminie ubiegania się i udzielania zamówień przez Uniwersytet Śląski w Katowicach”
 • w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018
 • w sprawie zmian w „Regulaminie awansowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Śląskim”