[2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2017

 • w sprawie nadania Regulaminu Akademii Dyplomacji
 • zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji Projektu Children Born of War - Past, Present and Future (CHIBOW) realizowanego w ramach programu HORYZONT 2020 (Działanie Marie Skłodowskiej-Curie: Innowacyjne Sieci Szkoleniowe)
 • w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: „Edukacja filozoficzna dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych terenu Bielska-Białej i Cieszyna”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie zmian w „Regulaminie pracy” w Uniwersytecie Śląskim
 • w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej
 • w sprawie realizacji Projektu pt.: „Integrated Arctic observation system (INTAROS)”, realizowanego w ramach Programu Horyzont 2020
 • w sprawie realizacji Projektu pt.: "Edukacja filozoficzna dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych terenu Bielska-Białej i Cieszyna" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie nadania „Regulaminu Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży”
 • zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie ustalenia regulaminu konkursu „Który z Praktykodawców Roku Województwa Śląskiego 2015…?”
 • w sprawie likwidacji studiów niestacjonarnych III stopnia z inżynierii materiałowej na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach” oraz wytycznych w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
 • w sprawie zasad obejmowania przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach honorowym patronatem imprez, konferencji lub innych wydarzeń o istotnym znaczeniu dla nauki, dydaktyki, kultury i/lub sportu
 • zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia działalności edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów
 • zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.