[2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2017

 • w sprawie wysokości stawek wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i zlecone na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
 • w sprawie zasad podejmowania przez Uniwersytet Śląski w Katowicach współpracy dydaktyczno-naukowej ze szkołami
 • w sprawie sprzedaży nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy ulicy Bytkowskiej 1b
 • w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu dla uczniów szkół średnich ŚFiStEk, Śląski Festiwal Strategii, Statystyki i Ekonomii
 • w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji procesu zmiany siedziby Instytutu Fizyki
 • w sprawie przeniesienia Instytutu Fizyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: „Kreatywny eksperymentator”, w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie Wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie realizacji Projektu pt.: „Kreatywny eksperymentator", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia rejestracji kandydatów na studia w Uniwersytecie Śląskim
 • w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji procesu zmiany siedziby Wydziału Filologicznego
 • w sprawie przeniesienia Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie ustalenia terminów składania wniosków o udzielenie płatnego urlopu naukowego
 • w sprawie zawieszenia okresowej oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • zmieniające Regulamin konkursu „LIDER UMIĘDZYNARODOWIENIA UŚ”
 • w sprawie ustalenia Regulaminu udziału w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach