[2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2017

 • w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania Wyróżnień Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”
 • w sprawie ustalenia Regulaminów uczestnictwa w konkursach organizowanych w ramach XI Święta Liczby Pi
 • zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu wyróżnień naukowych za działalność na polu pozyskiwania środków na badania naukowe w krajowych lub zagranicznych postępowaniach konkursowych w ramach działań projakościowych Centrum Studiów Polarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • zmieniające zarządzenie Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie określenia terenu Uniwersytetu Śląskiego
 • . w sprawie określenia wzoru kalkulacji planowanych kosztów organizacji uroczystości/ imprezy akademickiej.
 • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki”
 • w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej
 • zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zakresu obowiązków władz Uczelni
 • zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu „GeoHazardSilesia – Program nabycia nowych kompetencji w Naukach o Ziemi”, na podstawie umowy POWR.03.01.00-00-K316/16-00 z dnia 22 grudnia 2016 r. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
 • w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: „Innovative Start. Podniesienie kompetencji zawodowych studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w odpowiedzi na oczekiwania przyszłych pracodawców”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie Wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie realizacji Projektu pt.: "Innovative Start. Podniesienie kompetencji zawodowych studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w odpowiedzi na oczekiwania przyszłych pracodawców", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie „Regulaminu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uniwersytetu Śląskiego”
 • w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu na projekt plakatu w ramach Pierwszego Cieszyńskiego Festiwalu Plakatu
 • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki”