[2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2017

 • w sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa w programie stażowym na rok 2017 w ramach Projektu pt.: „CiS – Chemia i Staże”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Etyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ds. badań naukowych prowadzonych z udziałem ludzi
 • w sprawie realizacji Projektu pt.: ,,WYKSZTAŁCONA KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych UŚ", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018
 • w sprawie organizacji zajęć z wychowania fizycznego
 • w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Resocjalizacja i socjoterapia
 • w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Resocjalizacja z interwencją kryzysową
 • zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji procesu zmiany siedziby Wydziału Filologicznego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie przeniesienia Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie organizowania studenckich praktyk zawodowych i określenia obowiązków opiekunów praktyk
 • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji”
 • w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu w ramach PROJEKTU FIT KONCERT
 • w sprawie zasad i trybu zatrudniania w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach emerytowanych nauczycieli akademickich
 • zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • w sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa w programie stażowym na rok 2017 w ramach Projektu: „Bio-PRO: Ewolucja Bio-PROfesjonalizmu – wysokiej jakości programy stażowe dla studentów I i II stopnia kierunków biologicznych WBiOŚ", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego