[2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2017

 • zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu „Digitalizacja i archiwizacja zasobów Studenckiego Studia Radiowego „Egida””, na podstawie umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-023E/15-00 z dnia 9 sierpnia 2016 r., współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla Osi Priorytetowej II. Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfryzacji usług publicznych
 • w sprawie ustalenia jednolitych procedur administracyjnych dotyczących obsługi toku studiów z wykorzystaniem systemu USOS
 • w sprawie procedury postępowania poekspozycyjnego w przypadku wystąpienia narażenia zawodowego na materiał potencjalnie zakaźny
 • w sprawie sprzedaży nieruchomości usytuowanej w Sosnowcu przy ul. Śnieżnej 2
 • w sprawie przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i/lub innych środków europejskich i międzynarodowych
 • w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych z Wiedzy o Regionie
 • w sprawie zmian w strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo - dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2016/2017
 • zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyglądu sztandaru oraz wzoru logo Wydziału Nauk o Ziemi
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu „Edukacja filozoficzna dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych terenu Bielska-Białej i Cieszyna”, na podstawie umowy POWR.03.01.00-00-EF11/16 z dnia 12 stycznia 2017 r. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
 • w sprawie likwidacji Podyplomowych Studiów "Edukacja elementarna"
 • w sprawie zasad prowadzenia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
 • w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt.: „WYKSZTAŁCONA KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych UŚ”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu „Nowoczesna szkoła”, na podstawie umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-00E8/15-00 z dnia 1 września 2016 r. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla Działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu „Mój egzamin – moja przyszłość”, na podstawie umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-006D/15-00 z dnia 9 sierpnia 2016 r. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla Działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
 • zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania pomieszczeń oraz zamieszkiwania w Domach Asystenta Uniwersytetu Śląskiego