[2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2017

 • zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji Projektu pt.: ,,Bio-PRO: Ewolucja Bio- PROfesjonalizmu - wysokiej jakości programy stażowe dla studentów I i II stopnia kierunków biologicznych WBiOŚ" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa w procedurze konkursowej w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+”, współfinansowanego ze środków finansowych projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
 • w sprawie zmian w strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie realizacji projektu pt.: „Termomodernizacja budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w Katowicach przy ul. Bankowej 14”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności, Oś Priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej
 • w sprawie głównych kierunków szkolenia obronnego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok 2017
 • w sprawie zmian w „Regulaminie ubiegania się i udzielania zamówień przez Uniwersytet Śląski w Katowicach”
 • w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018
 • w sprawie zmian w „Regulaminie awansowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Śląskim”
 • zmieniające „Regulamin Organizacyjny Administracji Uniwersytetu Śląskiego”
 • w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: "Kierunek CIESZYN! - podnieś swoje kompetencje na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: „GeoHazardSilesia - Program nabycia nowych kompetencji w Naukach o Ziemi”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie realizacji projektu pt.: „GeoHazardSilesia - Program nabycia nowych kompetencji w Naukach o Ziemi”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie ustalenia Regulaminu XI Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego
 • w sprawie realizacji Projektu pt.: "Kierunek CIESZYN! - podnieś swoje kompetencje na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie realizacji projektu pt.: „Mój egzamin – moja przyszłość”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego