[2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2017

 • w sprawie zasad prowadzenia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
 • w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt.: „WYKSZTAŁCONA KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych UŚ”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu „Nowoczesna szkoła”, na podstawie umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-00E8/15-00 z dnia 1 września 2016 r. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla Działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu „Mój egzamin – moja przyszłość”, na podstawie umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-006D/15-00 z dnia 9 sierpnia 2016 r. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla Działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
 • zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania pomieszczeń oraz zamieszkiwania w Domach Asystenta Uniwersytetu Śląskiego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie organizowania studenckich praktyk zawodowych i określenia obowiązków opiekunów praktyk
 • zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wewnętrznej procedury wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektów partnerskich dofinansowanych w ramach programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 • zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie zasad powierzania nauczycielom akademickim zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • zmieniające zarządzenie w sprawie "Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych"
 • w sprawie realizacji projektu pt.: „Nowoczesna szkoła”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji procesu zmiany siedziby Wydziału Filologicznego
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pt.: „Innovative Start. Podniesienie kompetencji zawodowych studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w odpowiedzi na oczekiwania przyszłych pracodawców”, na podstawie umowy POWR.03.01.00-00-K313/16-00 z dnia 22 grudnia 2016 r. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 - 2020
 • w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt.: „SWAN. Szkolnictwo Wyższe Atrakcyjne i Nowoczesne – Podnoszenie Kompetencji Dydaktycznych Kadry Akademickiej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.4. Zarządzenie w instytucjach szkolnictwa wyższego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie realizacji Projektu pt.: "SWAN. Szkolnictwo Wyższe Atrakcyjne i Nowoczesne – Podnoszenie Kompetencji Dydaktycznych Kadry Akademickiej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzenie w instytucjach szkolnictwa wyższego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego