[2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2017

 • w sprawie realizacji projektu pt.: „W stronę nowych możliwości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Sztuki Retoryki i Kreowania Wizerunku dla Prawników
 • w sprawie likwidacji Podyplomowych Studiów Marketingu Politycznego
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu „WYKSZTAŁCONA KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT – szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych UŚ”, na podstawie umowy POWR.03.04.00-00-D048/16-00 z dnia 26 kwietnia 2017 r. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.4. Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020.
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu „Kreatywny eksperymentator”, na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-C016/16-00 z dnia 22 marca 2017 r. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020.
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Plebiscytu „Absolwent z Pasją” Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Danych Osobowych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • zmieniające zarządzenie w sprawie Bazy Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości stawek wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i zlecone na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
 • zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji procesu zmiany siedziby Instytutu Fizyki
 • zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie ustalenia siedziby Instytutu Fizyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, terminu jej przeniesienia oraz pozostałych koniecznych przedsięwzięć związanych ze zmianą siedziby jednostki
 • w sprawie realizacji Projektu pt.: "Projekt kariera - rozwój kompetencji studentów kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2017/2018 oraz określenia regulaminu jej prac
 • w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych "Produkcja i kreacja muzyczna"