[2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2017

 • w sprawie rozkładu czasu pracy w 2018 roku dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • w sprawie ustalenia Regulaminu Przeglądu OFF SCIENCE – Przegląd Garażowych Wynalazków
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Śląskiego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Śląskiego
 • w sprawie ustalenia limitów środków finansowych na pokrycie wydatków z tytułu realizacji godzin ponadwymiarowych i zleconych na studiach stacjonarnych
 • w sprawie zmian w strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie utworzenia rocznego kursu przygotowawczego dla cudzoziemców zamierzających podjąć studia w języku polskim
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: „GeoHazardSilesia – Program nabycia nowych kompetencji w Naukach o Ziemi”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie zmian w „Regulaminie ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach”
 • w sprawie powierzenia zarządzania prawami do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami spółce celowej SPIN-US Sp. z o.o.
 • zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: "Kierunek CIESZYN! - podnieś swoje kompetencje na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt.: "Projekt kariera - rozwój kompetencji studentów kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Teologii Pastoralnej