[2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2017

 • w sprawie nadania Regulaminu Unibota
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt.: „Zaprojektuj grę”, w ramach projektu „Festival of Art and Independent Games LAG”, współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa – komponent Kultura”.
 • w sprawie zmian w strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo - dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2017/2018
 • w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”
 • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Optometria
 • w sprawie realizacji Projektu pt.: Infrastructure for cloud-based system education: scalable implementation of Jupyter notebook system for scientific explorations, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus +
 • zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych, suplementu do dyplomu, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, a także określenia sposobu ich sporządzania
 • zmieniające zarządzenie w sprawie zawierania z cudzoziemcami podejmującymi w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach studia na zasadach odpłatności umów dotyczących warunków odpłatności za usługi edukacyjne
 • w sprawie ustalenia "Regulaminu określającego zasady wspierania inicjatyw grantowych tzw. małe granty, pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach finansowanych z puli rezerwy rektora na działania projakościowe (własne środki)"
 • w sprawie programu „Mobilność kadry” dla pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie ustalenia Regulaminu jubileuszowej inicjatywy - 50 Inicjatyw Studenckich
 • w sprawie zawierania z cudzoziemcami podejmującymi w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach studia na zasadach bez odpłatności i świadczeń stypendialnych umów dotyczących warunków odpłatności za usługi edukacyjne
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu „W stronę nowych możliwości”, na podstawie umowy UDA-RPSL.09.01.05-24-0642/16-00 z dnia 21 marca 2017 r. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX. Włączenie społeczne, dla Działania: 9.1. Aktywna integracja, dla Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
 • zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji projektu pt.: „W stronę nowych możliwości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu na najlepszą pracę licencjacką w zakresie historii sztuki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, które zostały obronione w roku akademickim 2016/2017