[2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2017

 • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Archiwum Uniwersytetu Śląskiego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji Projektu pt.: „Kreatywny eksperymentator", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • uchylające zarządzenie w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • w sprawie zawierania z cudzoziemcami podejmującymi w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach studia na zasadach odpłatności umów dotyczących warunków odpłatności za usługi edukacyjne
 • zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu „WYKSZTAŁCONA KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT – szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych UŚ”, na podstawie umowy POWR.03.04.00-00-D048/16-00 z dnia 26 kwietnia 2017 r. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.4. Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu „SWAN. Szkolnictwo Wyższe Atrakcyjne i Nowoczesne – Podnoszenie Kompetencji Dydaktycznych Kadry Akademickiej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, na podstawie umowy POWR.03.04.00-00-D105/16-00 z dnia 26 kwietnia 2017 r. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.4. Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt.: „WYKSZTAŁCONA KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych UŚ”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o korzystanie z utworu stworzonego przez studenta w trakcie studiów i praktyk oraz wzoru umowy o korzystanie z pracy dyplomowej
 • zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2017/2018
 • w sprawie realizacji Projektu pt.: „Polsko-Czeska Wolna Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego" w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • w sprawie rozkładu czasu pracy w 2018 roku dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • w sprawie ustalenia Regulaminu Przeglądu OFF SCIENCE – Przegląd Garażowych Wynalazków
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Śląskiego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Śląskiego
 • w sprawie ustalenia limitów środków finansowych na pokrycie wydatków z tytułu realizacji godzin ponadwymiarowych i zleconych na studiach stacjonarnych