[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2017

 • w sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa w programie stażowym w ramach projektu pt.: „Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii - SPRINT”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji do programu stażowego w ramach projektu pt.: „Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii - SPRINT”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie realizacji Projektu pt.: „Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii - SPRINT” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Lider – kreowanie przywództwa i rozwoju zawodowego
 • w sprawie przeniesienia Warsztatów Doświadczalnych Instytutu Fizyki do nowej siedziby Instytutu Fizyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie przeniesienia Zakładu Fizyki Ferroelektryków, Zakładu Fizyki Kryształów oraz Pracowni Dydaktyki Fizyki do nowej siedziby Instytutu Fizyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • zmieniające w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pt.: „Innovative Start. Podniesienie kompetencji zawodowych studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w odpowiedzi na oczekiwania przyszłych pracodawców”, na podstawie umowy POWR.03.01.00-00-K313/16-00 z dnia 22 grudnia 2016 r. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
 • zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie dokumentacji związanej z ochroną informacji niejawnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu „Mój egzamin – moja przyszłość”, na podstawie umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-006D/15-00 z dnia 9 sierpnia 2016 r. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla Działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020
 • zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu „Nowoczesna szkoła”, na podstawie umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-00E8/15-00 z dnia 1 września 2016 r. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla Działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata  2014 – 2020
 • zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu „Nowoczesna szkoła”, na podstawie umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-00E8/15-00 z dnia 1 września 2016 r. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla Działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020
 • zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie wyłaniania 1%, 5%, 10% najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów doktoranckich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach do celów umarzania pożyczek i kredytów studenckich.
 • w sprawie zmian w „Regulaminie ubiegania się i udzielania zamówień przez Uniwersytet Śląski w Katowicach”
 • zmieniające zarządzenie nr 137 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach