[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2014

 • w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego dla Centrum Studiów Polarnych
 • zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację Projektu Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego (ZiZOZap) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych, w ramach Umowy nr POIG. 01.01.02-24-078/09-00
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację Projektu "Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD)", w ramach Priorytetu 2. Infrastruktura sfery B+R, Działania 2.3. Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałania 2.3.1. Projekty w zakresie rozwoju zasobów informatycznych nauki, Poddziałania 2.3.2. Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej, Poddziałania 2.3.3. Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług informatycznych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację Projektu "Partnerstwo - Aktywizacja - Staże - PAS", w ramach umowy o dofinansowanie projektu UDA-POKL.04.01.01-00-179/13-00, realizowanego w ramach Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zakresu obowiązków władz Uczelni
 • zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • w sprawie ustalenia "Regulamin konkursu na projekt graficzny logotypu Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach"
 • w sprawie ustalenia "Regulamin konkursu na projekt graficzny plakatu promującego "EFEKTYwne KSZTAŁCENIE" na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach"
 • w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Śląskiego
 • w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji stypendystów projektu pt.: "PWP Partnerstwo-Informatyka-Nanofizyka - PIN" na 2-miesięczne staże badawcze w Uniwersytecie w Le Mans
 • w sprawie realizacji projektu pt.: „Uniwersytet kompetencji kluczowych w chmurze edukacyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu w ramach Programu Ministra "Brokerzy Innowacji" realizowanego na podstawie umowy DS/1496/16/W4/BI/2013 z dnia 18 listopada 2013 r. oraz decyzji MNiSW nr 16/W4/POIG/BI/2013, w ramach projektu systemowego MNiSW "Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami" nr POIG.01.01.03-00-001/08 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej miedzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w dniu 22 września 2009 r. (Priotytet1, Działanie 1.1 POIG, Poddziałanie 1.1.3)
 • zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych