[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2013

 • zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację Projektu "Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka" w ramach Umowy nr UDA-RPSL.06.01.00-00-001/08-00
 • zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację Projektu Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego (ZiZOZap), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych, w ramach Umowy nr POIG. 01.01.02-24-078/09-00
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację Projektu "Wzmocnienie potencjału firm w Śląskim Klastrze NANO", w ramach umowy o dofinansowania UDA-POKL.08.01.01-24-373/13-00 z dnia 29 listopada 2013r., realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację Projektu "AKCENT@com", na podstawie Umowy nr CZ.3.22/2.3.00/12.03371, w ramach Priorytetu 22.2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację Projektu "DoktoRIS - Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska" - druga edycja, w ramach umowy partnerskiej nr 3802/FS/2013 oraz Zasad Realizacji Projektu Systemowego Instytucji Pośredniczącej POKL nr POKL.08.02.02-24-001/13, realizowany w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2. Regionalne strategie innowacji, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu w ramach Programu Ministra "Brokerzy Innowacji" realizowanego na podstawie umowy DS/1496/16/W4/BI/2013 z dnia 18 listopada 2013 r. oraz decyzji MNiSW nr 16/W4/POIG/BI/2013, w ramach projektu systemowego MNiSW "Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami" nr POIG.01.01.03-00-001/08 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej miedzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w dniu 22 września 2009 r. (Priotytet1, Działanie 1.1 POIG, Poddziałanie 1.1.3)
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację Projektu "Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii - FORSZT ", w ramach umowy nr UDA-POKL.08.02.01-24-014/12-00, realizowany w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację Projektu "Zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu w zakresie narzędzi informatycznych i technologii - NITKA", w ramach umowy nr UDA-POKL.04.03.00-00-168/12-00 realizowany w ramach Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.3. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • w sprawie realizacji projektu pt.: "Wzmocnienie potencjału firm w Śląskim Klastrze NANO" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia w Uniwersytecie Śląskim zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
 • w sprawie ustalenia Regulaminu Plebiscytu "Absolwent z Pasją" Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - edycja druga
 • w sprawie zmian w strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo - dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2013/2014
 • zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy ulicy Szkolnej 7
 • zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej oraz monitorowania stanu realizacji zadań finansowanych z tych środków
 • w sprawie zatwierdzenia zasad używania sztandaru oraz logo Wydziału Nauk o Ziemi