[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2012

 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację Projektu " Cieszyński Kampus Uniwersytecki: Info - Art", w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.08.01.00-00-057/09-00 realizowany w ramach Priorytetu VIII. Infrastruktura edukacyjna, Działania 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego", ( za wyjątkiem Działania 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP; Poddziałania 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystyczna/przedsiębiorstwa; Poddziałania 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację Projektu " UStuŚ - Uniwersyteckie Studia Środowiskowe: Kierunek Zamawiany Ochrona Środowiska", w ramach umowy nr UDA-POKL-04.01.02-00-073/12-00 realizowany w ramach Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację Projektu " Matematyka kodem nowoczesności", w ramach umowy nr UDA-POKL-04.01.02-00-068/12-00 realizowany w ramach Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację Projektu "EKO-STAŻ", w ramach umowy nr UDA-POKL.08.02.01-24-029/11-00, realizowany w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację Projektu "Matematyka podstawą sukcesu" w ramach umowy nr UDA-POKL.04.01.02.-00-213/11-00, realizowany w ramach Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, współfinansowany przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację Projektu "Zwiększenie liczby absolwentów kierunku chemia ZLAB", w ramach umowy nr UDA-POKL-04.01.02-00-074/12-00 realizowany w ramach Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację Projektu "Informatyka Inżynierska - Kierunek Zamawiany Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach", w ramach umowy nr UDA-POKL-04.01.02-00-071/12-00 realizowany w ramach Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację Projektu "GEOFUTURE - Geofizyka w gospodarce przyszłości", w ramach umowy nr UDA-POKL-04.01.02-00-069/12-00 realizowany w ramach Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pt.: "Społeczno - gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego - SGP WSL", realizowanego w ramach umowy nr UDA-POKL.08.01.02-24-054/11-00, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację Projektu "Nauka dla Gospodarki - efektywne zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac badawczych" w ramach umowy nr UDA-POKL.04.02.00-00-052/11-00, realizowanego w ramach Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B + R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach", um. nr UDA-RPSL.05.03.00-00-060/11-00, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013, Priorytet V "Środowisko"; Działanie 5.3 "Czyste powietrze i odnawialne źródła energii" ( za wyjątkiem Działania 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałania 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa; Poddziałania 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa)
 • w sprawie realizacji projektu pt.: "EKO-STAŻ" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Dziennikarskich
 • w sprawie ustalenia jednolitych procedur dotyczących dokumentowania w Uniwersytecie Śląskim przebiegu studiów (karta okresowych osiągnięć studenta) z wykorzystaniem systemu USOS