[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2011

 • w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz o nadanie tytułu profesora, a także zasad odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz za czynności o nadanie tytułu profesora
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pt.: "Termomodernizacja budynku laboratorium wraz z odzyskiem ciepła z budynku wysokiego Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu-etap końcowy inwestycji (Termolab)", um. nr UDA-RPSL.05.03.00-00-123/10-00, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet V. "Środowisko"; Działanie 5.3. "Czyste powietrze i odnawialne źródła energii" (za wyjątkiem Działania 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP; Poddziałania 3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa; Poddziałania 3.2.1. Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa)
 • w sprawie ustalenia "Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich i zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej w Uniwersytecie Śląskim"
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pt.: "Przedsiębiorczość Akademicka na START" w ramach umowy nr UDA-POKL.08.02.01-24-006/10-00, realizowany w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację Projektu "Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności Województwa Śląskiego - integralna część otwartego regionalnego systemu informacji przestrzennej, BIOGEO-SILESIA ORSIP", um. nr UDA-RPSL.05.04.00-00-010/11-00, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet V "Środowisko"; Działanie 5.4. "Zarządzanie środowiskiem" nr projektu - 1053 (Za wyjątkiem Działania 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP; Poddziałania 3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa; Poddziałania 3.2.1. Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa)
 • zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie ustalenia Regulaminu instytucjonalnej kontroli wewnętrznej w Uniwersytecie Śląskim
 • zmieniające zarządzenie Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie określenia terenu Uniwersytetu Śląskiego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Wykazu symboli literowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację Projektu "Poszukiwanie i identyfikacja mutantów stigolaktonowych w celu uzyskania materiałów wyjściowych do hodowli jęczmienia Hordeum vulgare w Polsce" w ramach umowy VENTURES/2011-7/7 realizowany w ramach Priorytetu 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działania 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Instrukcji archiwalnej Uniwersytetu Śląskiego” oraz „Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt”
 • w sprawie wprowadzenia „Wykazu symboli literowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”
 • w sprawie wprowadzenia „Instrukcji kancelaryjnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację Projektu "Wzmocnienie spójności terytorialnej i efektywności funkcjonowania miast na prawach powiatu w wykorzystaniem doświadczeń francuskich" w ramach umowy DKS/BDG-II/POPT/188/11, przyznanego w ramach Konkursu Dotacji "Fundusze strukturalne na poziomie NSS", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu Państwa
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację Projektu pt.: "Inżynier Materiałów - Materiał na Inżyniera. Kształcenie zamawiane na kierunku Inżynieria Materiałowa Uniwersytetu Śląskiego", w ramach umowy nr UDA-POKL.04.01.02.-00-214/11-00 realizowanego w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki