[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2010

 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pt.: "Środowiskowe Studia Doktoranckie z Nauk Matematycznych", w ramach umowy nr UDA - POKL.04.01.01-00-074/09-00 oraz umowy U-02/9 w sprawie prowadzenia Środowiskowych Studiów Doktoranckich z Nauk Matematycznych, realizowanego w ramach Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację Projektu "Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia ATRINBIOTECH" w ramach umowy nr UDA-POKL. 04.01.02-00-095/10-00, realizowany w ramach Działania 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania pomieszczeń oraz zamieszkiwania w Domach Asystenta Uniwersytetu Śląskiego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie zasad korzystania z pokoi gościnnych w Uniwersytecie Śląskim
 • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Prawa Unii Europejskiej
 • w sprawie uchylenia zarządzenia
 • w sprawie zmian w strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo - dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2010/2011.
 • w sprawie rozkładu czasu pracy w 2011 roku dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów w Uniwersytecie Śląskim w ramach Projektu pt. Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia – ATRINBIOTECH – zadanie nr 1”.
 • w sprawie realizacji przez Uniwersytet Projektu pt. „Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia - ATRINBIOTECH”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Wiedza o integracji europejskiej
 • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Negocjacji Kryzysowych
 • zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację Projektu "Śląska BIO-FARMA. Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki" w ramach Umowy nr POIG 02.01.00-00-166/08-00
 • zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pt.: "Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim. W 1200- lecie Cieszyna" w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Przekraczamy Granice; Umowa nr ŚC/28-PL.3.22/3.3.05/09.001088/17
 • w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację Projektu "Śląska BIO-FARMA. Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki" w ramach Umowy nr POIG 02.01.00-00-166/08-00