[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2008

 • zmian w strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo - dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2007/2008
 • określenia Regulaminu Prac Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2008/2009
 • organizacji roku akademickiego 2008/2009
 • zmian w administracji ogólnouczelnianej
 • utworzenia Studiów Podyplomowych Pedagogicznych Kwalifikacyjnych w zakresie nauczania przedmiotów ogólnokształcących
 • dodatkowego wynagrodzenia za kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi
 • zasad i trybu zbycia Ośrodka Wypoczynkowo-Dydaktycznego w Bornem Sulinowie.
 • zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Logopedii z Glottodydaktyką.
 • utworzenia Podyplomowych Studiów Prawno – Administracyjnych dla funkcjonariuszy celnych i urzędników skarbowych.
 • utworzenia Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Wiedzy o Języku i Kulturze Polskiej
 • zasad korzystania z pokoi gościnnych w Uniwersytecie Śląskim
 • wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2008/2009
 • zmieniające zarządzenie w sprawie "Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych"
 • zmian w strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo - dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2007/2008
 • harmonogramów postępowania kwalifikacyjnego i miejsca składania dokumentów przez kandydatów na studia w roku akademickim 2008/2009