[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2002

 • w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa
 • w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Specjalistycznych Teologii
 • zmieniające zarządzenie w sprawie odpłatności za przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz za czynności o nadanie tytułu naukowego osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Śląskiego
 • zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia studiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim
 • sposobu i trybu przygotowania i prezentacji oraz rozpowszechniania dokumentów Senatu Uczelni
 • w sprawie zakupu, wydawania i rozliczania biletów jednorazowych dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego
 • w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy
 • w sprawie zmian w "Regulaminie organizacyjnym administracji" (dotyczy zmiany struktury i zakresu działania Działu Aparatury i Zaopatrzenia - utworzenia Sekcji Ewidencji i Rozliczeń)
 • w sprawie zmiany nazwy Podyplomowych Studiów "Nauczanie matematyki w zreformowanej szkole"
 • w sprawie zasad korzystania z służbowych telefonów komórkowych działających w sieci IDEA
 • w sprawie zmiany "Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych"
 • w sprawie utworzenia Kursów Specjalnych "Intensywny Kurs Języka Specjalistycznego"
 • w sprawie zmiany zasad gospodarowania środkami finansowymi uzyskiwanymi przez Uniwersytet z opłat za niektóre zajęcia dydaktyczne (dotyczy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi)
 • w sprawie upoważnienia niektórych jednostek Uniwersytetu do udzielania zamówień publicznych, a także obowiązku prowadzenia rejestrów oraz sprawozdawczości w tym zakresie
 • w sprawie zmiany w "Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Śląskim"