Zaliczenie i egzamin komisyjny (regulamin z 14.05.2012)

1. Co to jest?

Zaliczenie i egzamin komisyjny są formą zdawania przedmiotu w sytuacji, gdy student uważa, że został oceniony niesprawiedliwie. Jeśli student nie zaliczy egzaminu poprawkowego lub ostatniego terminu zaliczenia, może wystąpić z prośbą o zgodę na przeprowadzenie komisyjnej formy zdawania egzaminu. Na umotywowany wniosek studenta dziekan może zarządzić zaliczenie komisyjne lub ustny egzamin komisyjny.
Należy jednak zauważyć, że egzamin komisyjny ma charakter nadzwyczajny i nie może być traktowany jako dodatkowy, trzeci termin. Zatem wniosek o jego zarządzenie wymaga należytego uzasadnienia. Student powinien podnieść konkretne zarzuty.

2. Wymagane dokumenty:

 • podanie z prośbą o wyrażenie zgody na przystąpienie do zaliczenia lub egzaminu komisyjnego.

3. Opłaty:

Brak opłat

4. Kto może ubiegać się?

Student, który nie zaliczył modułu, czyli nie uzyskał pozytywnej oceny z egzaminu w sesji egzaminacyjnej oraz w sesji poprawkowej ma prawo starać się o zgodę na zaliczenie lub egzamin komisyjny.

5. Gdzie należy złożyć dokument?

Dziekanat

6. Jak starać się?

 • napisz podanie odpowiednio do dziekana/prodziekana/kierownika studiów z prośba o wyrażenie zgody na przystąpienie do zaliczenia lub egzaminu komisyjnego,
 • nie zapomnij uzasadnić swojej prośby,
 • pamiętaj, że możesz wnioskować o udział w egzaminie przedstawiciela organów samorządu studenckiego, opiekuna roku lub opiekuna grupy ćwiczeniowej, czy też rzecznika praw studenta i doktoranta,
 • złóż odręczny podpis na podaniu,
 • oddaj podanie do dziekanatu.

7. Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po złożeniu podania.
Egzamin powinien odbyć się w możliwie najkrótszym terminie.

8. Tryb odwoławczy:

Rektor (§ 36 ust. 2 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim z dnia 14 maja 2012 r.)

9. Podstawa prawna:

§ 24 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim z dnia 14 maja 2012r.

10. Informacje uzupełniające:

 • umotywowany wniosek z prośbą należy złożyć w ciągu 5 dni roboczych od daty ogłoszenia wyniku egzaminu poprawkowego lub ostatniego terminu zaliczenia,
 • komisyjne formy weryfikacji odbywają się przed komisją powołana przez dziekana,
 • zaliczenie lub egzamin komisyjny odbywa się przed komisją, w skład której wchodzą: dziekan, jako przewodniczący; osoba, która przeprowadzała poprzednią weryfikację efektów kształcenia oraz drugi specjalista z zakresu efektów kształcenia objętych weryfikacja,
 • w wyjątkowych sytuacjach funkcję przewodniczącego komisji może pełnić upoważniony przez dziekana nauczyciel akademicki co najmniej ze stopniem doktora,
 • w szczególnych przypadkach dziekan może podjąć decyzję o innej niż ustna, formie egzaminu komisyjnego.
ZałącznikWielkość
egzamin_komisyjny.pdf117.42 KB

Dostarczył: Biuro Wsparcia Studenta; e-mail: bws@us.edu.pl