Urlopy

1. Co to jest ?

W sytuacji, kiedy student nie może uczestniczyć osobiście w zajęciach w ramach obranego przez siebie kierunku, ma prawo skorzystać z urlopu. Zazwyczaj powodem korzystania z tej formy jest ograniczona zdolność studenta do nauki i uczestnictwa w zajęciach związana z ważnymi wydarzeniami w jego życiu. Jest to przerwa, która pozwala na bezproblemowe odejście z Uczelni a następnie powrót i kontynuację nauki. Studentowi może być udzielony urlop krótkoterminowy, trwający nie dłużej niż 6 tygodni. Jeśli staranie się o urlop wynika z powtarzania semestru, studentowi może zostać udzielony urlop semestralny. Student może ubiegać się także o urlop roczny.

Za zgodą dziekana i nauczyciela akademickiego odpowiedzialnego za realizację przedmiotu, w uzasadnionych okolicznościach, student przebywający na urlopie może uczestniczyć w niektórych zajęciach i zaliczać niektóre przedmioty. Przepis ten nie ma zastosowania w sytuacji będącej konsekwencją powtarzania semestru.

2. Wymagane dokumenty:

 • podanie z prośbą o udzielenie urlopu:
  • zdrowotnego (wymagana opinia lekarza, wzór wniosku ustalony jest przez Rektora),
  • wychowawczego (wymagana kserokopia odpisu aktu urodzenia dziecka),
  • dziekańskiego (wymagane uzasadnienie dotyczące innych ważnych okoliczności życiowych),

3. Opłaty:

brak opłat

4. Kto może ubiegać się ?

Student, którego sytuacja życiowa uniemożliwia regularne odbywanie studiów może ubiegać się o urlop w trakcie trwania studiów.

5. Gdzie należy złożyć dokument ?

Dziekanat

6. Jak starać się?

 • napisz podanie odpowiednio do dziekana/prodziekana/kierownika studiów z prośba o udzielenie urlopu,
 • nie zapomnij uzasadnić swojej prośby,
 • złóż odręczny podpis na podaniu,
 • w razie ubiegania się o urlop wychowawczy nie zapomnij o załączeniu kserokopii odpisu aktu urodzenia dziecka,
 • w razie ubiegania się o urlop zdrowotny nie zapomnij o załączeniu opinii lekarskiej.

7. Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po złożeniu podania.

8. Tryb odwoławczy:

Rektor (§ 37 ust. 2 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim)

9. Podstawa prawna:

§ 28 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim

10. Informacje uzupełniające:

 • łączna długość urlopu nie może przekraczać dwóch lat w ciągu całego okresu studiów - przepisu tego nie stosuje się do urlopu zdrowotnego,
 • przebywanie na urlopie krótkoterminowym (do 6 tygodni) nie zwalnia studenta z obowiązku terminowego zaliczenia semestru studiów,
 • studentowi może być udzielony urlop roczny - warunkiem udzielenia tego urlopu jest zaliczenie semestru studiów,
 • w uzasadnionych przypadkach dziekan może przyznać urlop w sytuacji braku zaliczenia semestru,
 • student, po powrocie z urlopu jest zobowiązany uzupełnić różnice programowe wynikające ze zmiany programu studiów,
 • w trakcie przebywania na urlopie student zachowuje uprawnienia studenckie,
 • uprawnienia do świadczeń pomocy materialnej regulują odrębne przepisy.

 

ZałącznikWielkość
Urlop dziekański62.73 KB
Urlop wychowawczy64.78 KB
Urlop zdrowotny270.75 KB

Dostarczył: Biuro Wsparcia Studenta; e-mail: bws@us.edu.pl