Uchwały Senatu UŚ kadencja 2020-2024

 • w sprawie przekazania do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w Warszawie odwołania dr. hab. Leszka Bulińskiego od uchwały nr 576 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 czerwca 2020 roku w przedmiocie wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora nauk społecznych dr. hab. Leszkowi Bulińskiemu, wraz z opinią i aktami sprawy
 • w sprawie przekazania do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w Warszawie odwołania dr hab. Joanny Konarskiej od uchwały nr 563 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 maja 2020 roku w przedmiocie wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora nauk społecznych dr hab. Joannie Konarskiej, wraz z opinią i aktami sprawy
 • zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego przeprowadzanego w trybie eksternistycznym oraz zwalniania z tej opłaty
 • zmieniająca uchwałę w przedmiocie określenia szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz sposobu wyznaczania członków komisji habilitacyjnej
 • zmieniająca uchwałę w przedmiocie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
 • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji interdyscyplinarnej do spraw stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki na kadencję 2020-2024
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku inżynieria biomedyczna obowiązującego dla cykli dydaktycznych rozpoczętych w latach akademickich 2018/2019 i 2019/2020
 • zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich na kadencję 2020-2024
 • w sprawie powołania recenzentów w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Pani Jolancie Wadowskiej-Król
 • w sprawie wykładni przepisu § 122 ust. 6 statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dokonanej na podstawie § 233 ust. 2 statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach od roku akademickiego 2020/2021
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia programu kształcenia w Międzynarodowej Środowiskowej Szkole Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD)
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku doradztwo polityczne i publiczne
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
 • w sprawie zaopiniowania zmian do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie powołania stałej komisji do spraw nadzoru
 • zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich na kadencję 2020-2024
 • w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Pani Jolancie Wadowskiej-Król
 • w sprawie wszczęcia procedury nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Pani Jolancie Wadowskiej-Król