Uchwały Senatu UŚ kadencja 2020-2024

 • zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich na kadencję 2020-2024
 • w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) w roku akademickim 2021/2022
 • w sprawie określenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie zasad i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok akademicki 2021/2022
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku zarządzanie kadrami w biznesie i administracji
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku muzyka w multimediach
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od semestru letniego w roku akademickim 2020/2021 programu studiów prowadzonego w języku angielskim na kierunku informatyka
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku informatyka stosowana obowiązującego dla cykli dydaktycznych rozpoczętych od roku akademickiego 2019/2020 oraz 2020/2021
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku geologia stosowana obowiązującego od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021
 • w sprawie zmian w statucie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia członka Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie powołania członków Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu dyrektora centrum badawczego
 • w sprawie zaopiniowania zmiany do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od semestru letniego w roku akademickim 2020/2021 programu studiów na kierunku mechatronika
 • w sprawie wystąpienia do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w Warszawie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk ścisłych i przyrodniczych dr. hab. Adamowi Rostańskiemu
 • w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego — Pani Olgi Tokarczuk na podstawie recenzji prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody PRO SCIENTIA ET ARTE
 • w sprawie przekazania do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w Warszawie odwołania dr. hab. Leszka Bulińskiego od uchwały nr 576 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 czerwca 2020 roku w przedmiocie wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora nauk społecznych dr. hab. Leszkowi Bulińskiemu, wraz z opinią i aktami sprawy