Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

 • w sprawie likwidacji niestacjonarnej formy studiów drugiego stopnia na kierunku geografia
 • w sprawie zatwierdzenia zmiany planu rzeczowo-finansowego uczelni na rok 2018
 • w sprawie stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów w zakresie wynagradzania pracowników uczelni zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli akademickich
 • w sprawie przyznania srebrnej odznaki "Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego"
 • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Ryszarda Skowrona z Wydziału Nauk Społecznych na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
 • w sprawie zadań Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach do realizacji w roku akademickim 2018/2019 w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • w sprawie pisma Prezesa Rady Ministrów dotyczącego sporu o właściwość zaistniałego pomiędzy Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów a Senatem Uniwersytetu Śląskiego
 • zmieniająca uchwałę w sprawie głównych kierunków modernizacji infrastruktury budowlanej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie zatwierdzenia zmiany planu rzeczowo-finansowego uczelni na rok 2018
 • w sprawie przyznania złotych odznak "Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego"
 • zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020
 • w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego - Profesora Nico van Straalena na podstawie recenzji prof. dr. hab. Pawła Miguli
 • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie ks. prof. dr. hab. Artura Maliny z Wydziału Teologicznego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
 • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Przemysława Marciniaka z Wydziału Filologicznego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
 • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Jana Kisiela z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
 • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Henryka Czyża z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
 • w sprawie zmiany nazwy Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie rozpatrzenia ponaglenia na niezałatwienie sprawy w terminie
 • w sprawie pisma Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów do Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w przedmiocie przekazania spraw według właściwości do rozpoznania
 • w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady Wydziału Nauk Społecznych w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa