Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

  • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Krzysztofa Jarosza z Wydziału Filologicznego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Zenona Gajdzicy z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu w Senacie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w trakcie kadencji 2016-2020
  • w sprawie przyjęć cudzoziemców na I rok studiów prowadzonych w języku polskim — podejmujących i odbywających kształcenie na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2018/2019
  • w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie
  • w sprawie likwidacji specjalności na kierunku filologia angielska
  • w sprawie zmiany nazwy specjalności na kierunku filologia germańska
  • w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
  • w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2019/2020
  • w sprawie zmiany prowizorium przychodów i kosztów uczelni na rok 2018