Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

 • w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Panu profesorowi Michaelowi C. Mackeyowi
 • w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych dr hab. Aleksandrze Janowskiej
 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu dyrektora centrum badawczego
 • w sprawie powołania stałej komisji do spraw nadzoru
 • w sprawie powołania senackiej komisji do spraw strategii i rozwoju
 • w sprawie powołania komisji interdyscyplinarnej do spraw stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki
 • zmieniająca uchwałę w sprawie głównych kierunków rozwoju infrastruktury dydaktyczno-badawczej i uzupełniającej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie sprostowania § 1 ust. 2 pkt 5, § 11 ust. 1, 6 i 7 oraz § 40 ust. 2 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie zaopiniowania interpretacji § 35 i § 38 statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie ustalenia programów studiów kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (dotyczy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki specjalnej)
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia programów studiów kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o dorobku i zasługach kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego — Profesora Yukihiro Ozakiego na podstawie recenzji prof. dr. hab. Michała Daszykowskiego
 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu dyrektora centrum badawczego
 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu dyrektora centrum badawczego
 • w sprawie wyboru przewodniczącego komisji do spraw kształcenia i studentów
 • w sprawie wyboru przewodniczącego komisji do spraw badań naukowych
 • w sprawie Regulaminu obrad Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie Strategii Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2020-2025 obejmującej Program Działań Strategicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2019-2020
 • w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej ogólnouczelnianych, międzywydziałowych, pozawydziałowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukową, naukowo-dydaktyczną lub dydaktyczną
 • w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach