Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

  • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Senackiej Komisji do spraw Współpracy z Zagranicą na kadencję 2016-2020
  • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Senackiej Komisji do spraw Kształcenia na kadencję 2016-2020
  • w sprawie rozporządzenia nieruchomością należącą do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 100 tys. EURO (sto tysięcy EURO) (dotyczy wynajmu budynku stołówki w Sosnowcu)
  • w sprawie prowizorium przychodów i kosztów uczelni na rok 2017
  • w sprawie zatwierdzenia zmiany planu rzeczowo-finansowego uczelni na rok 2016
  • w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie planów studiów i programów kształcenia
  • w sprawie likwidacji studiów drugiego stopnia na kierunku grafika
  • w sprawie likwidacji studiów drugiego stopnia na kierunku sztuka pisania
  • w sprawie wyrażenia zgody na ponowne mianowanie prof. dr hab. Małgorzaty Gaj z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Piotra Ślęzaka z Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony