Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

 • w przedmiocie określenia szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz sposobu wyznaczania członków komisji habilitacyjnej
 • w przedmiocie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
 • w sprawie organizacji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów
 • w sprawie przyporządkowania prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach kierunków studiów do nowej klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych lub dyscyplin artystycznych
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie głównych kierunków rozwoju infrastruktury dydaktyczno-badawczej i uzupełniającej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie głównych kierunków modernizacji infrastruktury budowlanej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 2019-2023
 • w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego uczelni za rok 2019 i 2020
 • w sprawie zatwierdzenia zmiany planu rzeczowo-finansowego uczelni na rok 2019
 • w sprawie przyznania złotych i srebrnych odznak "Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego"
 • w sprawie powołania recenzentów w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Pani Anandzie Devi Anenden
 • w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Pani Anandzie Devi Anenden
 • w sprawie wszczęcia procedury nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Pani Anandzie Devi Anenden
 • w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Księdzu prof. dr. hab. Januszowi Mariańskiemu
 • w sprawie przyjęcia zbiorczego raportu komisji do spraw oceny pracy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub pełniących funkcję dziekana
 • w sprawie przyjęcia zbiorczego raportu komisji do spraw oceny pracy nauczycieli akademickich pełniących funkcję rektora i prorektorów
 • w sprawie sprostowania § 155 ust. 2, § 156 ust. 2 i § 218 ust. 3 statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie przyjęcia sprawozdania Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za rok 2018
 • w sprawie uzasadnienia wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów