Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

 • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Senackiej Komisji do spraw Kadry Naukowej na kadencję 2016-2020
 • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Senackiej Komisji do spraw Badań Naukowych, Twórczości Artystycznej i Współpracy z Gospodarką na kadencję 2016-2020
 • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Senackiej Komisji do spraw Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kadencję 2016-2020
 • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Moniki Musiał z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
 • w sprawie projektu założeń do nowego statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie wyboru członków Komitetu Nominacyjnego wskazującego kandydatów do Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie uzyskania zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora na stanowisku profesora
 • w sprawie określenia sposobu powołania pierwszej Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie określenia trybu przygotowania i przyjęcia programu działań strategicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2019-2020
 • w sprawie określenia zasad i trybu opracowania statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie ustalenia programu kształcenia w Międzynarodowej Środowiskowej Szkole Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD)
 • w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) w roku akademickim 2019/2020
 • w sprawie określenia Regulaminu Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD)
 • zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
 • zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2019/2020
 • zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2018/2019
 • w sprawie utworzenia kierunku studiów mikro i nanotechnologia
 • w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku studiów geologia stosowana
 • w sprawie utworzenia nowej specjalności na kierunku filologia