Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

  • w sprawie likwidacji niestacjonarnej formy studiów pierwszego stopnia na kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa
  • w sprawie wykonania zadania zleconego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego
  • w sprawie wyborów do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2018-2021
  • w sprawie wyrażenia zgody na ponowne mianowanie prof. zw. dr. hab. Tadeusza Miczki z Wydziału Filologicznego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie utworzenia kierunku studiów e-learning w środowisku zróżnicowanym kulturowo
  • w sprawie określenia opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów e-learning w środowisku zróżnicowanym kulturowo
  • zmieniająca uchwałę nr 109 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęć cudzoziemców na I rok studiów prowadzonych w języku polskim — podejmujących i odbywających kształcenie na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/2018
  • w sprawie przyznania złotych odznak „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”
  • w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego
  • w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji