Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016
  • w sprawie zmiany w statucie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. inż. Ewy Schab-Balcerzak z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie przyznania złotej odznaki „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”
  • w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
  • w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
  • w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok akademicki 2017/2018
  • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
  • w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku studiów bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
  • w sprawie utworzenia nowej specjalności na kierunku studiów filologia angielska