Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

 • w sprawie wyboru przewodniczącego pierwszej Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Anny Nowak z Wydziału Pedagogiki i Psychologii na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
 • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Wojciecha Pisarskiego z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
 • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Barbary Machury z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
 • w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Rady Doskonałości Naukowej pierwszej kadencji
 • w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia członka pierwszej Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie powołania pierwszej Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Senackiej Komisji do spraw Kształcenia na kadencję 2016-2020
 • w sprawie prowizorium przychodów i kosztów uczelni na rok 2019
 • w sprawie wytycznych w zakresie przygotowywania projektów programów studiów kierunków studiów
 • w sprawie zniesienia kierunku fizyka techniczna
 • w sprawie likwidacji niestacjonarnej formy studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filologia polska
 • w sprawie likwidacji specjalności na kierunku filologia angielska
 • w sprawie przyznania złotych i srebrnych odznak "Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego"
 • w sprawie powołania recenzentów w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Panu prof. dr. hab. Tadeuszowi Lewowickiemu
 • w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Panu prof. dr. hab. Tadeuszowi Lewowickiemu
 • w sprawie wszczęcia procedury nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Panu prof. dr. hab. Tadeuszowi Lewowickiemu
 • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Senackiej Komisji do spraw Współpracy z Zagranicą na kadencję 2016-2020
 • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Senackiej Komisji do spraw Budżetu i Finansów na kadencję 2016-2020
 • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Senackiej Komisji do spraw Kształcenia na kadencję 2016-2020